คณาจารย์  |  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน


ผู้บริหาร

รศ. รำไพ สิริมนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ. ปรีชา พหลเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ. พิทยา สีสด
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
ข้อมูลเพิ่มเติม

     
   

ผศ. ดร.ลินดา บุหงาเรือง
หัวหน้าภาควิชาเคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม

     
   
ผศ. ดร.วชิราภรณ์ อาชวาคม
รองหัวหน้าภาควิชาเคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม
     

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

อ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุภาพร ไชยพงษ์
ข้อมูลเพิ่มเติม

 ผศ. ดร.ปทุมวดี ยอดมณี
ข้อมูลเพิ่มเติม

 ผศ. ดร.ตติยา โชคบุญเปี่ยม
ข้อมูลเพิ่มเติม
     

สาขาเคมีทั่วไป

ผศ. ดร.จินตนา สุวรรณรัตน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ. พิทยา สีสด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รศ. ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
ข้อมูลเพิ่มเติม

     
   
อ. ธนภร จันทนนท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
   
     

สาขาเคมีวิเคราะห์

อ. ณภัทร แสมรัมย์
อ. ดวงกมล เสงี่ยมดี อ. ดร.เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
     
   
อ. ดร.ประภา อ่านนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม
   
     

สาขาเคมีอินทรีย์

ศ. ดร.สมยศ สุทธิไวยกิจ ศ. ดร.อภิชาติ สุขสำราญ
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ. ดร.จริยา ร่มสายหยุด
ข้อมูลเพิ่มเติม

     
ผศ. ดร.วชิราภรณ์ อาชวาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
รศ. ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ. ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม

     

สาขาเคมีอนินทรีย์

ผศ. ดร.กรกฎ นวคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ. ประธาน ฤกษ์เมธา
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ. อรุณรัตน์ เฟื่องวรธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
     

สาขาชีวเคมี

ผศ. ดร.ลินดา บุหงาเรือง
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ. ดร.สันทนา นาคะพงศ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ. ดร.มยุรา ทองช่วง
ข้อมูลเพิ่มเติม
     
   
อ. ดร.กิติยา เอกเชวง
ข้อมูลเพิ่มเติม